ALGEMENE VOORWAARDEN

WiFiTrees

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

WiFiTrees, Koningsdam 5, 1906 WK Limmen
Telefoonnummer: 06-39783283
E-mailadres: info@wifitrees.nl
KvK nummer: 69173427
Btw indentificatienummer: NL186546816B04

Artikel 2 Toepassing Algemene Voorwaarden

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen ondernemer en klant, met uitsluiting van andere voorwaarden. Onderstaande voorwaarden kunnen te allen tijde door WiFiTrees gewijzigd worden. Door het plaatsen van een bestelling bij WiFiTrees verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanvraag offerte

Alle producten en diensten van WiFiTrees zijn maatwerk. Daarom ontvangt u van mij een vrijblijvende offerte waarin uw productvraag wordt omschreven. De geldigheidsduur van de offerte is twee maanden, vanaf datumnotatie aangegeven op offerte. De prijzen worden vermeld excl. en incl. 21% btw. Daarnaast worden – indien van toepassing – op de offerte de bezorgkosten vermeld. Mocht u overgaan tot een definitieve bestelling dan vernemen wij graag of u het product of producten bij mij komt afhalen of dat u gebruik wilt maken van onze bezorgdienst.

Artikel 4 Bestellen en betaling

Gaat u akkoord met de offerte dan ontvangt u van mij een factuur met het totale bedrag. De prijzen zijn vermeld incl. en excl. 21% Btw. Het bedrag dient u vooraf te betalen aangezien alle producten volledig op maat worden vervaardigd. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de bestelling in behandeling genomen. U wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. U dient vooraf te controleren op juistheid voordat u overgaat tot een daadwerkelijke bestelling.

Betalen kan door overschrijving. De betalingsgegevens (ook voor het buitenland) vindt u hieronder, maar ook op de factuur die per mail naar u wordt verzonden.

Betalingsgegevens WiFiTrees:

ING rekeningnummer 0007 9640 02 op naam van Happy Spirits
IBAN code: NL49 INGB 0007 9640 02
BIC/SWIFT code: INGBNL2A

Artikel 5 Bezorgkosten 

Bezorgkosten zijn bij de verkoopprijs inbegrepen. Echter bij verhuur wordt dit naar u doorberekend. De bezorgkosten worden berekend op basis van een kilometervergoeding van €2,- incl. 21%btw per kilometer. Hierbij reken ik de enkele afstand van mijn adres naar van uw afleveradres.

Er dient bij ontvangst door de koper altijd iemand aanwezig te zijn die hulp kan bieden aan de transporteur.

Artikel 7 Afhalen

Afhalen is mogelijk na het maken van een afspraak. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door uw eigen vervoer als klant of door derden.

Artikel 8 Levertijd

De verwachte levertijd wordt besproken voorafgaand uw bestelling. Wij streven ernaar om bestellingen binnen een tijdsbestek van drie maanden te leveren.

Artikel 9 Annulering en retourneren

Annulering is alleen mogelijk als u nog niets heeft betaald. Dit omdat wij voor u speciaal een product op maat vervaardigen. Wanneer u toch van de bestelling afziet na een betaling voldaan te hebben zal WiFiTrees het bedrag om bovenstaande reden niet terug uitkeren. Retourneren is niet mogelijk , omdat het product volledig voor u vervaardigd is.

Artikel 10 Garantie & aansprakelijkheid

De productgarantie is standaard 6 maanden. Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Houdt er rekening mee dat hout, als natuurlijk product, altijd zal blijven werken. Voor dergelijke eventuele toekomstige werkingen is WiFiTrees niet verantwoordelijk en er is geen garantie op uitsluiting van de werking van het hout.

Normale slijtage valt niet onder deze garantie. U bent verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken. Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Op het moment van ophalen of levering heeft u de verplichting uw bestelling te controleren en of de gewenste afmeting van het product, het model en eventueel extra wensen zoals een beschildering of brandmerk dat naar uw wens is aangebracht. Mocht u iets geconstateerd hebben wat niet naar wens is bent u dat verplicht direct te vermelden.

Artikel 11 (non) Conformiteit & aansprakelijkheid

Houdt u daarmee rekening dat:

 • Onze wensbomen zijn vervaardigd van hout. Hout is een natuurproduct en zal ten alle tijden “werken” doormiddel van krimpen en uitzetten. WiFitrees heeft hier geen invloed op. Voordat u over gaat tot het kopen van een houten product dient u na te denken over de eventuele risico’s die hier aan verbonden kunnen zijn. Voor dergelijke eventuele “werking” van het hout is WiFiTrees niet aansprakelijk.
 • De hoogte van de wensboom een paar centimeters kan afwijken van de overeengekomen maat.
 • Dat u van ons bij de bestelling een indicatie ontvangt van de afmeting van de totale breedte van de wensboom. Dit kunnen wij niet reeds voorafgaand het vervaardigen concreet aangeven, omdat wij tijdens het ontwerpproces er visueel voor willen zorgdragen dat de verhoudingen het meest optimaal zijn. Tenzij u schriftelijk de breedte heeft aangegeven. Mocht dat zo zijn dan heeft de breedte een marge van maximaal 2 cm.
 •  Op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst wij uw bestelling zullen vervaardigen met de informatie die u ons daarin schriftelijk heeft verstrekt.
 • Iedere wensboom van WiFitrees is voorzien van een gebrand logo dat is aangebracht op één van de bladen van de stam.

WiFiTrees is niet aansprakelijk voor:

 • Anders uitziende houten producten dan op de afbeeldingen die gebruikt worden als showmodel. Houten platen die worden gebruikt zijn te allen tijde uniek. Zo kunnen kleuren afwijken, de planken kunnen meer of minder scheuren en noesten en dergelijke hebben dan het showmodel afgebeeld op de foto’s;
 • Vlekken en kringen op onbehandelde producten;
 • Het ontstaan van scheuren, kieren en naden. Hout werkt te allen tijde onder alle weer, vocht en temperatuur invloeden;
 • Het ontstaan van verkleuring. Hout verkleurd te allen tijde onder alle weer, vocht en temperatuur invloeden.
 • Slijtage van zowel gelakte als ongelakte producten. Alle producten dienen normaal gebruikt te worden met onderhoud.
 • Schade door onregelmatig of non conform gebruik, door onverantwoordelijk of gevaar zettend gebruik, door het branden van kaarsen of plaatsen van andere vuur of warmtebron in de directe nabijheid van het product, door val, brand, stoten etc.
 • Voor overige onderwerpen kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan WiFiTrees verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 13 Overmacht

In het geval van overmacht zijdens WiFiTrees heeft WiFiTrees, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat WiFiTrees gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14 Copyright

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ontwerpen, afmetingen, kleuren etc. op de site van WiFiTrees gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van WiFiTrees zonder onze toestemming hiervoor.

Artikel 15 Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij WiFiTrees, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van WiFiTrees. WiFiTrees houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. WiFiTrees respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

Artikel 16 Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij WiFiTrees heeft aangekocht. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail: info@wifitrees.nl. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Artikel 17 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank in het arrondissement van de Rechtbank waar WiFiTrees is gevestigd is bevoegd om over geschillen te oordelen.

Niettemin heeft WiFiTrees het recht om desgewenst geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.